RSS

Tėvams

 

  T Ė V E L I Ų  D Ė M E S I UI  !

UGDYKIME MAŽYLIŲ TOLERANCIJĄ

 Tolerancijos ugdymas – menas. Jo reikia mokytis patiems ir mokyti savo vaikus. Prie to privalo prisidėti šeima. Dar prieš išmokdamas kalbėti, vaikas įdėmiai stebi savo tėvus ir ima juos mėgdžioti.

Patarimai tėvams

 • Kalbėkite vaikams apie tai, kad tai, kad išskirtinės savybės, žmogaus ypatumai turi būti priimami ir gerbiami. Paaiškinkite apie vertybes, kurias norite jiems įskiepyti.
 • Suteikite vaikui galimybę žaisti su vaikais, kurie nuo jos skiriasi. Tai padės jai pačiai patirti, kad kiekvienas žmogus kažkuo skiriasi, ir būtent tie skirtumai daro jį įdomų.
 • Atminkite, kad vaikai nuolat jus girdi. Susimąstykite, kaip jūs kalbate apie tuos, kurie yra kitokie nei jūs. Nepalaikykite stereotipinių juokelių – juk ši iš pirmo žvilgsnio nekalta pramoga moko netolerancijos ir nepagarbos.
 • Kruopščiai atrinkite knygas, filmus, animacinius filmukus, kuriuos žiūri jūsų vaikas. Atminkite, kad masinės informavimo priemonės ir populiarioji kultūra daro didelę įtaką besiformuojančiam charakteriui.
 • Sąžiningai ir pagarbiai atsakinėkite į vaikų klausimus. Tai moko, kad viskas turi būti aptariama su pagarba, net jeigu pašnekovų „statusai“ ir skirtingi.
 • Gerbkite ir pripažinkite skirtumus netgi savo šeimoje. Parodykite, kad priimate šeimos narius tokius, kokie jie yra, kad gerbiate jų pomėgius, interesus. Vertinkite savo šeimos narių unikalumą.
 • Mokykite vaikus gerbti save. Vaikai, kurie negerbia savęs, negerbia ir kitų. Tie, kurie gerai žino savo vertę ir turi stiprų savigarbos jausmą, paprastai linkę taip pat gerbti ir vertinti aplinkinius. Padėkite vaikui pajusti, kad jis svarbus, gerbiamas ir vertinamas, ir kad su juo skaitomasi.

 

Prašome prisidėti prie įstaigos gerovės kūrimo -  2 ar 1 procentus GPM skirti darželiui, kuriame ugdosi Jūsų mažylis.

Dirbantys vaikų seneliai taip pat gali prisidėti tenkinant vaikų poreikius. Pateikiame Jums detalią ataskaitą apie lėšų panaudojimą 2018 m. 

 

2 proc. GPM ir paramos ataskaita už 2018 m.

2019

 

  DĖL VAIKO BRANDUMO

 Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Pristatome pokyčius šioje srityje:

- Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

- Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

- Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:

- Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“; 
- Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK- 1836 ,,Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.


 http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

TAI TURITE ŽINOTI:

 • Vaikų priėmimas į darželį nuo 7.30 iki 8.00 val.
 • Darželio darbo laikas 7.30-17.24 val.
 • Poilsio dienos - šeštadienis ir sekmadienis.
 • Vėluojant pranešti darželio telefonu 8(380) 51 841 arba skambinti auklėtojai iki 8.00 val.
 • Už vaiko išlaikymą darželyje sumokėti iki einamojo mėnesio  20 d.

TĖVELIŲ PAREIGOS

 • Atvesti vaiką ir pasiimti iš grupės sutartu laiku.
 • Pranešti auklėtojai apie pasikeitusį namų ir darbo telefoną.
 • Informuoti auklėtoją apie vaiko susirgimą ar kitą darželio nelankymo priežastį iki 8.00 val.
 • Įspėti apie vaiko problemas, ypatybes, poreikius.
 • Aprengti vaiką patogia apranga, parinkti tinkamą avalynę;
 • Laiku pateikti pažymas, suteikiančias lengvatas už vaiko išlaikymą darželyje.
 • Domėtis vaiko gyvenimu darželyje, jo pasiekimais.
 • Sekti informaciją, siūlyti idėjas, dalyvauti grupės veikloje;
 • Aiškintis ir spręsti iškilusias problemas su vaiko auklėtoja, darželio administracija.

INFORMACIJA

      Lopšelis - darželis sėkmingai vykdo  programą „Pienas ir vaisiai vaikams“.  Programa remiama Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programos dėka  mūsų darželio mažyliai nemokamai mėgaujasi nemokamais vaisiais, daržovėmis bei įvairiais pieno produktais.

VŠĮ Veiklių mamų klubas kviečia mamas bendradarbiauti ir kartu siekti bendrų tikslų.

        

 

http://veikliumamuklubas.weebly.com/

https://www.facebook.com/lietuvosveikliumamuklubas/?fref=ts

Naudingos nuorodos:

www.ikimokyklinis.lt

www.smm.lt

www.seimoms.lt

www.mama.lt

www.tiputapu.lt

www.nmvrvi.lt

www.salcininkai.lt

www.vlsv.lt

 www.mazujuekspertumokykla.lt