RSS

Veiklos planavimo dokumentai

2015 -2017 m.  VEIKLOS PRIORITETAI

  • Siekti geresnės vaikų ugdymo(si) pasiekimų kokybės ugdymo turinį pritaikant vaikų poreikiams, polinkiams, gebėjimams;
  • Kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, perspektyvią ir iniciatyvią bendruomenę;
  • Kurti saugią, funkcionalią, vaiko ugdymąsi skatinančią aplinką.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2017 -2018 m.m.

1.     TIKSLAS

Siekti geresnės vaikų ugdymo(si) kokybės.

UŽDAVINIAI

1.2.         Tobulinti vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą – vaiko gebėjimų  fiksavimas, dokumentavimas bei tikslingas rezultatų panaudojimas tolesnei jo pažangai;

1.3.  Siekti lietuvių kalbos ugdymo veiksmingumo ir efektyvumo, diferiancijuojant  bei individualizuojant vaiko ugdymo procesą, taikant aktyvesnes, patrauklesnes,  modernesnes ugdymosi strategijas ir technologijas,

1.4. Kartu su vaikais, tėvais, kolegomis įsitraukti į grupės projektų kūrimą bei jų įgyvendinimą, skatinant iniciatyvumą, atkaklumą, ugdant kūrybiškumą, tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.  

2.        TIKSLAS

Siekti pozityvaus bendruomenės bendravimo ir profesionalaus bei veiksmingo tarpusavio  bendradarbiavimo.

UŽDAVINAI

2.1.         Gilinti žinias apie emocinį intelektą, savarankiškai studijuojant šaltinius, dalyvaujant mokymuose, pristatant kolegoms pranešimus;

2.2.         Susitarti dėl bendruomenės etninių vertybių, atnaujinti bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

2.3.         Siekti efektyvesnio ir konstruktyvesnio komandinio darbo kuriant ir įgyvendinant projektines veiklas, siūlant idėjas įrengiant vaikų edukacines erdves, aktyviai prisidedant prie kultūrinių edukacinių renginių organizavimo ir sėkmingo jų  įgyvendinimo.

3.        TIKSLAS

Kurti aplinką, atliepiančią vaikų poreikius ir pomėgius, padedančią jiems įgyti esminių gebėjimų ir įgūdžių.

UŽDAVINIAI:

3.1.         Įrengti saugų paspirtukų/dviratukų taką;

3.2.         Puoselėti ir turtinti pojūčių taką - siekti jo patrauklumo bei veiksmingumo;

3.2.Sudaryti vaikams sąlygas tyrinėti, bandyti, eksperimentuoti, kurti, atrasti naujus dalykus ir daryti išvadas.


ŠALČININKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2015-2017 m. STRATEGINIS PLANAS

 

VEIKLOS PROGRAMA 2017 -2018 M.M.