RSS

Veiklos planavimo dokumentai

2018 -2021 m.  VEIKLOS PRIORITETAI

  1. Ugdymo kokybės gerinimas. 
  2. Vaikų sveikatos stiprinimas.
  3. Tautinės savimonės ir  pilietiškumo ugdymas.
  4.  Nuolat besimokančios ir perspektyvios  įstaigos kūrimas.


TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2020 - 2021 m.m.

1. TIKSLAS

Siekti kiekvieno vaiko pažangos atsižvelgiant į jo amžiaus ypatumus,  poreikius, interesus ir gebėjimus. 

  1.1. Ugdyti vaikų esminius gebėjimus bei įgūdžius kuriant  bei  įgyvendinant ilgalaikius ir (ar) trumpalaikius projektus.

 1.2. Skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, pasaulio pažinimą diegiant ugymo procese skaitmenines technologijas, vykdant eksperimentus bei bandymus, modeliuojant situacijas.

 1.3. Atnaujinti priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

 1.4.Stiprinti mokytojų informacinių komunikacinių technologijų (IKT) įgūdžius – gebėti juos profesionaliai ir kūrybiškai taikyti ugdymo(si) procese.

 1.5. Skleisti gerąją darbo patirtį geranoriškai dalinantis idėjomis, pristatant savo sukurtas edukacines erdves ir vertingas priemones. 

2.        TIKSLAS

 Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje plano ir Sveikatos stiprinimo programos „Noriu būti sveikas ir stiprus“ įgyvendinimas.

 2.1. Siekti savivaldybės remiamos Sveikatos programos „Šiaurietišku ėjimu“ įgyvendinimo.

 2.2. Skiepyti darželinukams sveikos gyvensenos įpročius bei įgūdžius siūlant  įdomią ir  patrauklią veiklą.

 3. TIKSLAS 

Edukacinių aplinkų kūrimas ir atnaujinimas.

 3.1. Pritaikyti darželio aplinką bendruomenės fizinio aktyvumo poreikiams.

 3.2. Grupės aplinką papildyti priemonėmis, suteikiančiomis vaikams galimybę tyrinėti, atrasti, kurti.

VEIKLOS PROGRAMA 2020-2021 M.M.

ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“  2021-2025 M. STRATEGINIS PLANAS