RSS

Veiklos planavimo dokumentai

2018 -2020 m.  VEIKLOS PRIORITETAI

  1. Ugdymo kokybės gerinimas. 
  2. Vaikų sveikatos stiprinimas.
  3. Tautinės savimonės ir  pilietiškumo ugdymas.
  4.  Nuolat besimokančios ir perspektyvios  įstaigos kūrimas.


TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2018 -2020 m.m.

1. Siekti ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo, kūrybiškumo, nuoseklumo ir sistemingumo.

UŽDAVINIAI

1.2.     Siekti patirtinio vaikų ugdymosi, sudarant vaikams sąlygas tyrinėti visais pojūčiais, bandant ir eksperimentuojant, diskutuojant ir įgyvendinant projektus;

1.3.  Diferiancijuoti bei personalizuoti vaikų ugdymą, padedant ikimokyklinukams įgyti pagrindinius lietuvių šnekos įgūdžius, lavinant jų foneminę klausą ir girdimąjį suvokimą.

2.        TIKSLAS

Stiprinti vaikų fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą.

UŽDAVINAI

2.1.       Ugdyti vaikų socialinius bei emocinius įgūdžius, dalyvaujant socialinėse programose, projektuose, prevencinėse akcijose: „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos diena“ ir pan.

2.2.         Vykdyti respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ programą;

2.3.        Įsitraukti į respublikinio projekto „Sveikatiada“  siūlomų idėjų įgyvendinimą.

3.        TIKSLAS

Ugdyti vaikų tautinę savimonę ir pilietiškumą.

UŽDAVINIAI:

3.1.       Organizuoti tradicines, visai bendruomenei priimtinas šventes ir pramogas;

3.2.         Dalyvauti meniniuose projektuose, puoselėjant lietuvių liaudies papročius ir tradicijas;

3.3. Rengti Gerumo akcijas, švarinimo talkas, suburiančias bendruomenę ir skatinančias jų pilietiškumą.

ŠALČININKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2018-2020 m. STRATEGINIS PLANAS

ŠALČININKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019