RSS

Tėvams

 

  T Ė V E L I Ų  D Ė M E S I UI  !

Prašome prisidėti prie įstaigos gerovės kūrimo -  2 ar 1 procentus GPM skirti darželiui, kuriame ugdosi Jūsų mažylis.

Dirbantys vaikų seneliai taip pat gali prisidėti tenkinant vaikų poreikius. Pateikiame Jums detalią ataskaitą apie lėšų panaudojimą 2018 m. 

 

2 proc. GPM ir paramos ataskaita už 2018 m.

  DĖL VAIKO BRANDUMO

 Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Pristatome pokyčius šioje srityje:

- Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

- Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

- Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:

- Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“; 
- Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK- 1836 ,,Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.


 http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

TĖVAMS DĖL 2 PROC. PARAMOS.

Prašome paremti mūsų darželį.  Prašymo formos versiją rasite čia

TAI TURITE ŽINOTI:

 • Vaikų priėmimas į darželį nuo 7.30 iki 8.00 val.
 • Vėluojant pranešti darželio telefonu 8(380) 51 841 arba skambinti auklėtojai iki 8.00 val.
 • Už vaiko išlaikymą darželyje sumokėti iki einamojo mėnesio  25 d.

TĖVELIŲ PAREIGOS

 • Atvesti vaiką ir pasiimti iš grupės sutartu laiku.
 • Pranešti auklėtojai apie pasikeitusį namų ir darbo telefoną.
 • Informuoti auklėtoją apie vaiko susirgimą ar kitą darželio nelankymo priežastį iki 8.00 val.
 • Įspėti apie vaiko problemas, ypatybes, poreikius.
 • Aprengti vaiką patogia apranga, parinkti tinkamą avalynę;
 • Laiku pateikti pažymas, suteikiančias lengvatas už vaiko išlaikymą darželyje.
 • Domėtis vaiko gyvenimu darželyje, jo pasiekimais.
 • Sekti informaciją, siūlyti idėjas, dalyvauti grupės veikloje;
 • Aiškintis ir spręsti iškilusias problemas su vaiko auklėtoja, darželio administracija.

INFORMACIJA

      Lopšelis - darželis sėkmingai vykdo  programą „Pienas ir vaisiai vaikams“.  Programa remiama Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programos dėka  mūsų darželio mažyliai nemokamai mėgaujasi nemokamais vaisiais, daržovėmis bei įvairiais pieno produktais.

VŠĮ Veiklių mamų klubas kviečia mamas bendradarbiauti ir kartu siekti bendrų tikslų.

        

 

http://veikliumamuklubas.weebly.com/

https://www.facebook.com/lietuvosveikliumamuklubas/?fref=ts

Naudingos nuorodos:

www.ikimokyklinis.lt

www.smm.lt

www.seimoms.lt

www.mama.lt

www.tiputapu.lt

www.nmvrvi.lt

www.salcininkai.lt

www.vlsv.lt

 www.mazujuekspertumokykla.lt